"NO NOS LO IMPIDAS. CAMINA CON NOSOTROS"

13.2.14

CONVOCATORIA PARA PLAZAS PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO E LABORAL TEMPORAL DO CONCELLO DE NARONA Xunta de Goberno Local en data 23 de xaneiro de 2014 acordou convoca-lo procedemento de elaboración de listas de aspirantes para as prazas e/ou contratacións laborais temporais que de seguido se relacionan, e publica-la convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que, durante un prazo de vinte días naturais, a partir do seguinte ó da publicación, os interesados presenten as súas instancias no Rexistro de entrada do Concello de Narón, na sede electrónica do mesmo, ou de calquera dos xeitos establecidos pola lexislación vixente, no modelo oficial que se facilitará no propio Concello ou napáxina web (www.naron.es), acompañadas da documentación que acredite a titulación e os demáis requisitos esixidos para desempeña-la praza ou prazas ás que opten e os méritos que, de conformidade co baremo previsto no Regulamento de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Narón, desexen que se lles teñan en conta:

No hay comentarios: